therapy

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים

בית חינוך אלומות רואה חשיבות רבה ומשמעותית בשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים. השילוב תורם לשני הצדדים – לילד המשולב מחד, ולא פחות חשוב מכך – שאר ילדי הכיתה. גישת הלמידה בחינוך ולדורף תומכת בצורה משמעותית בילדים עם לקויות למידה. חינוך ולדורף כחינוך אומנותי, מאפשר לתלמידים אלו לחוות למידה עשירה ומגוונת, תוך פנייה לערוצי תפיסה רבים. לכל ילד ניתנת ההזדמנות למצוא את נקודות החיבור והכוח שלו. הזדמנות זו מצמיחה את הדימוי הרגשי של התלמיד עם לקויות הלמידה ומשפיעה באופן חיובי על תפיסת מסוגלותו כלומד עצמאי.

ביה"ס משלב בתוכו ילדים רבים עם קשיים שונים – לימודיים, רגשיים, פיזיים ותקשורתיים ומציע מערך תומך מפותח. צוות צרכי הפרט בביה"ס: עיקר עבודתו מופנית לתמיכה וטיפוח שילובם של תלמידי שילוב בביה"ס. הצוות כולל פסיכולוגית, יועצת, מורות החינוך המיוחד וכן תרפיסטיות באומנות.

תרפיות והוראה מתקנת

בביה"ס קיים מערך תרפיות הכולל כמה סוגים של תרפיות ושאיפתנו היא להרחיבו. התרפיות הן טיפולים המוענקים לילדי בית הספר ולעתים גם לילדי הגנים, ופועלים בתחום הרגשי והפיזי. לצד התרפיות מתקיימים שיעורי הוראה תומכת בבית הספר. המערך כולל את התרפיות הבאות:

  • תרפיה באמנות

  • תרפיה באמנות היא תרפיה רגשית הבעתית אשר עושה שימוש באמצעים אמנותיים לצורך ריפוי. תרפיה באמנות מספקת לילד מרחב תראפויטי שבו יוכל לבחור קשת רחבה של אמצעים שיעזרו לו לבטא את העולם הרגשי שלו ואת קולו הפנימי. הדגש הוא על התהליך ועל הקשר שנבנה ולא על התוצר הסופי.

  • אוריתמיה מרפאת

  • אוריתמיה מרפאה היא תרפיה בתנועה שבמהלכה הילד, האדם, מבטא צלילים ומוזיקה באמצעות תנועת גופו, כדי להגיע להרמוניה מרבית עם עצמו ועם הסביבה.

  • הוראה מתקנת

  • מטרתה לעזור לילדים המתקשים בתחומי לימוד שונים כגון שפה, מתמטיקה, כתיבה ועוד תוך שימוש באסטרטגיות ובשיטות לימוד שיאפשרו להם להתקדם ולהצליח, ולהשתלב בכיתות.

  • הוראה פרטנית (תומכת)

  • הוראה תומכת מתבצעת בקבוצות של שניים עד שלושה ילדים. מטרתה לעזור לילדים המתקשים בתחומי לימוד שונים כגון שפה, מתמטיקה, כתיבה ועוד ולתגברם.